Jste zdeAgregátor zdrojů / Zdroje / Vysočina News

Vysočina News


Syndikovat obsah
Zpravodajství z Vysočiny
Aktualizace: 1 hodina 52 min zpět

Zástupci třebíčské radnice poděkovali dárcům krve

4. Prosinec 2018 - 16:53

Český červený kříž v Třebíči předával dárcům krve v pondělí 3. prosince zlaté medaile za čtyřicet bezpříspěvkových (bezplatných) odběrů krve a krevní plazmy. Stříbrné medaile za dvacet odběrů byly předány už v září a v listopadu.

Ocenění předává Český červený kříž, odběry probíhají na odběrovém středisku v nemocnici Třebíč. Zlatou medaili, nebo také Jánského plaketu, získalo 105 dárců.

Za město přišli dárcům poděkovat starosta Pavel Pacal, místostarosta Miloš Hrůza a zastupitelka a zástupkyně vedoucího lékaře odběrového střediska v Třebíči Marie Dudíková.

Starosta Pavel Pacal předává ocenění

„Chci poděkovat všem, kdo pravidelně darují krev. Ani při současném pokroku v medicíně nelze krev uměle vyrobit, ani ničím nahradit. Právě na vašem pochopení, vaší solidaritě, závisí životy druhých,“ poděkoval všem dárcům starosta Pavel Pacal.

Třebíčské odběrové středisko má aktuálně 6.150 aktivních dárců krve a to nejenom z Třebíčska. „Přijíždějí k nám dárci z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, nebo i Nového Města na Moravě. V našem středisku totiž děláme také přístrojové odběry krevní plazmy. To umí na Vysočině ještě v odběrovém středisku v Pelhřimově. U nás v Třebíči realizujeme v průměru 10 tisíc odběrů ročně a já chci všem dárcům velmi poděkovat,“ řekla Marie Dudíková.

Pavel Pacal s Marií Dudíkovou slíbili, že na jaře půjdou darovat krev všichni členové rady města.

Krev mohou darovat muži čtyřikrát ročně, ženy třikrát ročně, odběr krevní plazmy je možný každý měsíc. Při jednom odběru darují lidé přibližně 450 ml krve.

Jihlava: Umělá inteligence: Co můžeme čekat od robotů?

4. Prosinec 2018 - 16:42

V úterý 4. prosince se na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě konala přednáška Mileny Jabůrkové a Jiřího Holoubka, odborníků ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, zaměřená na téma robotizace, umělá inteligence a Průmysl 4.0 nazvaná Umělá inteligence: Co můžeme čekat od robotů?

Přednášející seznámili posluchače s konceptem Průmyslu 4.0 v České republice, osvětlili potřebu jeho implementace, zmínili její překážky i přetrvávající problémy po třech letech osvěty v ČR. Objasnili zásadní rozdíly v pojmech, které se často mylně zaměňují (například rozšířená realita vs. virtuální realita, data vs. informace a digitální dvojče vs. virtuální zobrazení). Vyjasnili také časté dezinterpretace Průmyslu 4.0. Posluchači se zajímali mimo technických otázek například o otázku možného narušení ekonomického koloběhu v případě, že by byli lidé nahrazeni roboty.

Milena Jabůrková

A co tedy můžeme čekat od robotů? Máme se bát, že nás nahradí? Nikoliv tak, jak se někteří domnívají. Roboty nahradí chybějící zaměstnance na volných pozicích a pozicích nových. Umělá inteligence bude dále rozvíjena a bude s lidmi spolupracovat. To se už děje, jen je to někdy tak samozřejmé, že nás to nemusí napadnout. Příkladem mohou být automatické pilotní systémy v letadlech, které usnadňují pilotům práci.
Na Vysoké škole polytechnické se tématu Průmyslu 4.0 věnují studenti na katedře technických studií. „Umělá inteligence je světovým trendem technického pokroku, který ovlivní a zásadním způsobem změní většinu oblastí lidských činností. VŠPJ se snaží připravit studenty pro uplatnění v průmyslu, proto se ve zvýšené míře věnujeme tomuto tématu,“ uvedl Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií.
Milena Jabůrková je viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR a členka představenstva společnosti IBM pro Střední Evropu.
Jiří Holoubek je člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident Elektrotechnické asociace České republiky a zakladatel firmy Elcom, a. s.

Přednáška  v Telči o českých jezuitech v Latinské Americe

4. Prosinec 2018 - 15:31

Národní památkový ústav v Telči pokračuje v přednáškovém cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Další přednáškou bude téma Čeští jezuité v Latinské Americe. Koná se ve čtvrtek 6. prosince v Knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

V celé Latinské Americe působilo 150 jezuitských misionářů z českých zemí. Co vedlo tyto lidi k tomu, že opustili svůj rodný kraj a vypravili se vstříc nástrahám neznámého světa? Jakou stopu zanechali v zemích Latinské Ameriky? Beseda s historikem a etnologem Oldřichem Kašparem se zaměří i na každodennost českých misionářů, kteří se věnovali celé řadě odborných činností, mimo jiné tiskli také knihy, které jsou cenným pramenem poznání jejich osudů a vlastně i dějin a kultury Nového světa. Vstup zdarma a začátek v 18.00.

Před prvním adventním koncertem udělila rada města své ceny

4. Prosinec 2018 - 15:04

Primátorka města Karolína Koubová a uvolněný radní Daniel Škarka předali Ceny Rady města Jihlavy. Před adventním koncertem v Gotickém sále jihlavské radnice byli za přínos městu oceněni Petr Píša, Jana Valentová a Zapsaný spolek Mokřady – ochrana a management.

Cena Rady města Jihlavy 

Jana Valentová za přínos při práci s dětmi a mládeží v oblasti tance, za reprezentaci města Jihlavy doma i v zahraničí a za charitativní činnost u příležitosti životního jubilea v roce 2018.

Jana Valentová je profesí učitelkou na Střední průmyslové škole v Jihlavě, vedle toho také působí jako taneční mistrová na společenských kurzech v Domě kultury a odborů a vyučuje etiketu na jihlavských základních školách. Od svých čtrnácti let je trenérkou v tanečním klubu Hotch-Potch, v roce 2011 převzala i jeho vedení. Klub se výraznou měrou věnuje charitativním aktivitám, vystupuje a podílí se na volnočasových aktivitách pro domovy seniorů, tělesně i duševně postižené osoby, sociálně znevýhodněné děti a další. Tanečníci klubu vystupují i na městských a krajských akcích a zdařile reprezentují město Jihlava na domácích i zahraničních soutěžích.

Petr Píša za přípravu a realizaci cyklu akcí k oslavám 100 let vzniku republiky v rámci Kraje Vysočina a monstrózní důstojné vyvrcholení oslav akcí Proletí 100letí na Masarykově náměstí v Jihlavě v roce 2018

Petr Píša je zakladatelem dechového orchestru Tutti a swingového orchestru Zatrestband. Dlouhé roky vedl projekt Tančírna Třešť a je též pořadatelem festivalu Cihelna Třešť. Zpíval mj. v opeře Národního divadla v novém nastudování Dobře placené procházky a byl i spolutvůrcem Divadla na Staré plovárně v roce 2017. V roce 2018 se významným způsobem podílel na ideové i praktické přípravě cyklu akcí Proletí 100letí, které se konaly v průběhu celého roku jako oslava stého výročí vzniku republiky. Z cyklu akcí obzvláště vynikla oslava na Masarykově náměstí dne 15. září 2018. Petr Píša zde dokázal vytvořit radostnou, veselou, ale současně i velmi důstojnou atmosféru a tisíce návštěvníků ocenily nápaditost a precizní provedení akce.

Zapsaný spolek Mokřady – ochrana a management za péči o přírodní prostředí v Jihlavě, pořádání edukačních akcí pro veřejnost a přípravu druhé mokřadní učebny v Jihlavě v roce 2018.

Spolek se dlouhodobě věnuje péči o přírodě blízké lokality v majetku města Jihlavy i o jiné pozemky. Na těchto plochách vytváří podmínky pro existenci řady chráněných druhů rostlin a živočichů a významně tím přispívá ke zlepšení životního prostředí a hospodaření s vodou ve městě. Významný je i podíl spolku na environmentálním vzdělávání a to jak pořádáním akcí pro veřejnost, tak i budováním „mokřadních učeben“ přímo ve městě. V roce 2018 spolek zahájil budování druhé mokřadní učebny v prostoru Skalky.

Školáci se mohou přihlásit do soutěže Poznej a chraň přírodu Vysočiny!

4. Prosinec 2018 - 12:58

Přírodovědci jihlavského muzea vyhlašují korespondenční soutěž Poznej a chraň přírodu Vysočiny!  Zaměřuje se na přírodu regionu a její ochranu a přihlásit se může kdokoli, kdo je žákem druhého stupně základní školy nebo studentem nižšího ročníku víceletého gymnázia.

Soutěžit mohou jednotlivci i týmy, třeba celé třídy. Zadání je možné stáhnout z webových stránek Muzea Vysočiny Jihlava.
Řešení musí účastníci posílat v elektronické podobě e-mailem (předmět Poznej a chraň přírodu Vysočiny!) na adresu: bezdeckova@muzeum.ji.cz, odevzdávat vypracované na samostatných papírech v zalepené obálce zřetelně označené Poznej a chraň přírodu Vysočiny! v pokladně muzea nebo pošlete poštou (v obálce označené Poznej a chraň přírodu Vysočiny!). Nezapomeňte připojit kontakt, pomocí nějž s vámi budou pracovníci v případě potřeby komunikovat. Odpovědi, fotografie a nákresy musí být označeny čísly příslušných otázek tak, aby bylo jasné, k čemu se vztahují.
Zveřejnění výsledků proběhne v průběhu Týdne vědy a techniky na začátku listopadu 2019. Odpovědi na otázky musí účastníci dodat do 13. října 2019.

Úspěšní řešitelé budou pozváni do muzea na besedu se zaměstnanci přírodovědného oddělení a obdrží ceny.

1. místo – Společnou vstupenku do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, balíček zahrnující permanentní vstupenky do přírodovědných expozic Muzea Vysočiny Jihlava a na hrad Roštejn – trasa B v roce 2020 a na přírodovědné akce (výstavy, přednášky) konané v Muzeu Vysočiny Jihlava v roce 2020 + knižní odměnu

2. místo – Společnou vstupenku do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, balíček zahrnující jednorázové volné vstupenky do přírodovědných expozic Muzea Vysočiny Jihlava, na hrad Roštejn – trasa B v roce 2020 a na přírodovědné akce (výstavy, přednášky) konané v Muzeu Vysočiny Jihlava v roce 2020 + knižní odměnu

3. místo – Společnou vstupenku do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, jednorázové volné vstupenky do přírodovědných expozic Muzea Vysočiny Jihlava a na hrad Roštejn – trasa B + knižní odměnu

Ostatní – volnou vstupenku na přírodovědnou výstavu a přírodovědné přednášky konané v Muzeu Vysočina Jihlava v roce 2020.

Pokladna muzea – Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58, 586 01 Jihlava, tel. 567573880
Poštovní adresa – Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, 58601 Jihlava

Havlíčkobrodský gymnazista Martin Kosprd nejlepším logikem v republice

4. Prosinec 2018 - 12:38

Martin Kosprd z havlíčkobrodského gymnázia dosáhl historického úspěchu, když se mu podařilo zvítězit v celostátní kole logické olympiády. Hlavním pořadatelem soutěže je sdružení nadprůměrně inteligentních lidí, Mensa ČR.

„Letošního jedenáctého ročníku logické olympiády se zúčastnilo rekordních 61 761 soutěžících ze 3 007 škol z celé České republiky. Nejobsazenější při tom byla právě kategorie, ve které Martin vyhrál, kategorie pro soutěžící druhého stupně základních škol, celkem se zde registrovalo 24 285 soutěžících. Martin se celostátního finále zúčastnil už několikrát, jeho dosud nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo v kategorii pro první stupeň základních škol v roce 2014,“ uvedl Hynek Bouchal, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod.

Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích potvrdila kvalitu své péče u pacientů i odborníků

4. Prosinec 2018 - 12:33

Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích znovu potvrdila kvalitu své péče. V listopadu obhájila akreditaci Spojené akreditační komise České republiky (SAK) stejně jako ocenění v celostátním hodnotícím projektu Nemocnice ČR 2018.

V rámci akreditačního řízení SAK je hodnocena kvalita zdravotní péče a bezpečí pacientů. Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích získala akreditaci poprvé již v roce 2012. Platnost tohoto certifikátu je tři roky a Nemocnice sv. Zdislavy ji tedy letos úspěšně obhájila již potřetí za sebou. Úspěchu znovu dosáhla i v celostátním hodnotícím projektu Nemocnice ČR 2018, který provádí agentura HealthCare Institute (HCI). Stejně jako v loňském roce získala první místo v rámci Kraje Vysočina v kategoriích Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů a Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů. Nově ji ocenili i zaměstnanci – v rámci kraje získala první místo také v kategorii Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců.
„Pozitivní zpětná vazba je velkou motivací pro další práci. Jsme moc rádi, že kromě pochval pacientů, které se k nám dostávají pravidelně přes sociální sítě či osobně, jsou pacienti spokojeni tak, že vynaložili úsilí na toto oficiální hodnocení a odpověděli na dotazníky HCI. Snad ještě více si ceníme také uznání ze strany zaměstnanců – pacientské hodnocení na výbornou patří především jim. Ještě větším úspěchem je pro nás ale téměř plný počet bodů v rámci odborného hodnocení od Spojené akreditační komise. To vše dokazuje, že si kvalita naší péče drží svůj vysoký standard,” uvedla Linda Šefčíková, tisková mluvčí a manažerka marketingu a komunikace skupiny VAMED MEDITERRA, která Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích provozuje.
Akreditace Spojené akreditační komise, o. p. s., je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Její standardy vycházejí z mezinárodních standardů kvality a bezpečnosti péče a standardů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v ČR.
Celostátní hodnotící projekt Nemocnice ČR 2018, který pravidelně pořádá organizace HealthCare Institute, byl realizován od února do srpna 2018. Letos se do projektu zapojilo 155 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky, 60 644 hospitalizovaných pacientů, 41 860 ambulantních pacientů a 6 235 zaměstnanců. V rámci projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. Nově přibyly kategorie Nemocnice pro život a Nejlepší on-line komunikace. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.

Energie z Dukovan rozsvítila vánoční stromečky v regionu

4. Prosinec 2018 - 8:45

Obyvatelé regionu Jaderné elektrárny Dukovany měli o prvním adventním víkendu mimořádnou příležitost zhlédnout největší vánoční strom v okolí elektrárny, který energetici promítli na jednu ze 125 metrů vysokých chladicích věží elektrárny.

Dukovany tak byly jednou z pěti elektráren Skupiny ČEZ, které byly o víkendu svátečně ozdobeny. Projekce vánočního stromu i rozsvěcování desítek stromků v obcích u elektrárny zahájily advent v energetickém regionu Dukovany. Další adventní víkend 8.-9. prosince přinese vánoční pohádku a oblíbené tematické tvoření v dukovanském Infocentru.

Vánoční tvoření v elektrárně v roce 2017

O prvním adventním víkendu energie z Jaderné elektrárny Dukovany pomohla rozsvítit vánočních stromečky v celém širokém okolí. Druhý adventní víkend 8.-9. prosince bude tradičně patřit tematickým vánočním dílnám a speciálním prohlídkám Infocentra. Děti ale i rodiče mohou například vyrobit svíčku z včelího vosku, vytvořit vánoční hvězdu nebo papírovou dárkovou tašku či vánoční květináč. Samozřejmě nebude chybět Ježíškova pošta a vánoční povídání v kinosále infocentra. V letošním roce připravilo divadlo ToTeM nově vánoční divadelní představení s názvem „Pojďme spolu do Betléma“. Průvodci vánočního víkend  budou dětem opět skřítci Eneři: Watík a Joulinka.

Tvoření s Joulinkou o Vánocích v roce 2017

Každý malý návštěvník dostane od skřítků drobný dárek na cestu domů.
Program povede osvědčený studentský klub Halahoj z třebíčského katolického gymnázia, který pro děti zaměstnanců v letošním roce připravil také ve dvou turnusech příměstských tábor na téma Stroj času.
Vánoční víkend pro děti se v Infocentru elektrárny koná už po čtvrté. Zrekonstruované Infocentrum nabízí pro podobné aktivity atraktivní prostředí. Vedle těchto tematických programů se zde konají také přednášky různých osobností, pořádají noční prohlídky nebo víkendové prohlídky spojené s možností poobědvat v místní jídelně. Od začátku roku navštívilo první jadernou elektrárnu na území České republiky 34 614 návštěvníků. Infocentrum bude v prosinci pro návštěvníky otevřené každý den mimo vánočních svátků.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky