Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov / Kronika online

Kronika online


A.10 Obecní záležitosti

pečeť

Už od raného středověku až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848 stál v čele obce rychtář (iudex, richter, fojt). Ve středověku byl rychtář do své pozice dosazen vrchností, resp.

A.9.4 Hostinec

Ke kulturnímu vyžití obyvatel obce odpradávna patřilo místní pohostinství. Sedláci se zde scházeli na noční rokování u piva a karbanu, mládež zase uvítala pravidelně konané taneční zábavy, hospoda byla také místem konání různých osvětových přednášek.

A.9.3 Josef Hakl

Na tomto místě musíme také zmínit malíře Josefa V. Hakla, rodáka z Tasova, který si pro svá výtvarná díla jako inspiraci vybral kraj kolem Hodova. Hakl vystudoval učitelský ústav ve Znojmě, působil mimo jiné i na škole v Hodově (v letech 1. 9. 1938 – 30. 3. 1939). Potom přešel do služeb československé armády. Po návratu z vojenské služby vystudoval dějiny umění a působil jako profesor kreslení a dějin umění na Střední průmyslové škole textilní v Brně. Nedaleko Hodova u silnice na Nárameč si postavil chatu, kam jezdil o každých prázdninách. A právě z okolí Hodova pocházejí např.

A.9.2 Hodovská kapela

Hodovský orchestr

Hodov měl i svoji kapelu, která byla založena před 2. sv. válkou.

A.9.1 Současný kulturní život a udržované tradice

karnevalový průvod

V době internetu, televizí a možnosti dopravit se za zábavou autem kamkoli se člověku zamane je někdy problematické v malé obci jako Hodov najít dostatek zapálených lidí pro organizaci jakýchkoli společenských akcí, al

A.9 Kultura v obci

Stavění máje 2011

V malých obcích jakou je Hodov, nebyl kulturní život nijak bohatý. Různé oslavy, zábavy a tradice se vždy konaly v době, kdy se obyvatelstvo nevěnovalo polním pracem.

A.8 Myslivost

Hon

V dobách poddanství bývala honitba výsadou šlechticů. Prostý lid mohl chodit pouze pytlačit, že tomu tak opravdu bylo dokládá a o celkové organizaci honů vypráví velmi zajímavý záznam z obecní kroniky: „Hony začínaly po hodovské pouti na koroptve.

A.7 Sdružení dobrovolných hasičů Hodov

Požáry byly v českých a moravských městech a vesnicích častým jevem, neboť už od středověku v podstatě až do 19. stol. byly hlavním stavebním materiálem domů hořlaviny (dřevo, sláma, aj.). Logicky tedy můžeme pozorovat snahy o zavádění jistých opatření jak požárům předcházet a jak je hasit. Vznikaly různé řády a nařízení většinou v režiích vrchností o nutnosti vlastnit hasící prostředky, povinnosti hlásit požáry, burcovat sousedy apod. Mezi první významná opatření patřil „Řád k hlášení ohně pro města zemská, městečka a dědiny markrabství Moravského“, vydaný patentem Marie Terezie 21. 8.

A.6 Rybníkářství

Tato forma hospodaření byla do roku 1945 téměř výlučně v režii zdejších majitelů panství a měla dlouholetou tradici. Rybníky na budišovském panství jsou připomínány již ve 14. a 15. stol. V roce 1781 se na celém jeho území připomíná 38 panských rybníků. Hlavní rybniční sítě procházely katastrem obcí Nárameč a Budišov.
Rybník s názvem „Hodovský hamr“ (dnes „Hodovský rybník“) se v době svého vzniku pravděpodobně nacházel na katastru obce Hodova, ale nejpozději od 18. stol. je v písemných dokladech uváděn jako rybník z katastru náramečského.

A.5 Hospodaření po roce 1945 a vznik JZD

Po 2. sv. válce si občané sami zvolili komunistickou stranu. Byla příslibem nové, spravedlivé společnosti, navíc se zcela distancovala od politického programu sovětského typu (likvidace soukromého vlastnictví, zakládaní kolchozů atd.). Velmi brzy občané zjistili, jak vážně byly předvolební sliby míněny. Veškerá řemesla byla potíraná a sjednocována do různých pracovních družstev a továren. Soukromé obchody, hospody aj.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky