Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Územní plánování / Veřejná vyhláška o projednání územního plánu obce Hodov

Veřejná vyhláška o projednání územního plánu obce Hodov


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hodov Městský úřad Třebíč – Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Hodov dle § 6 odstavce 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 52 a § 53 stavebního zákona a za použití § 25 a § 172 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hodov, které se uskuteční

  • ve středu 08.06.2016 v 18:00 hodin v obci Hodov v místním pohostinství

Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 09.05.2016 do 15.06.2016

  • na Městském úřadě Třebíč – Oddělení Úřad územního plánování (Karlovo náměstí 104/55, Třebíč, dveře č. 316, pondělí a středa 08:00–17:00, ostatní pracovní dny na základě telefonické dohody na
  • na Obecním úřadě Hodov, úterý 19:00–20:00, ostatní dny na základě telefonické dohody na telefonu
  • na internetových stránkách www.trebic.cz

K veřejnému projednání je přizvána Obec Hodov, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Námitky proti návrhu Územního plánu Hodov mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky a dotčené osoby podle předchozí věty námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Upozornění: K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Hodov-pecet
PřílohaVelikost
Veřejná vyhláška [PDF, 155 kB]155.34 KB
Odůvodnění pořizovatele [PDF, 880 kB]880.24 KB
Textová část odůvodnění [PDF, 546 kB]546 KB
Textová část návrhu [PDF, 431 kB]431.48 KB
Základní členění území [PDF, 1,6 MB]1.64 MB
Hlavní výkres [PDF, 3,6 MB]3.55 MB
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 1,6 MB]1.58 MB
Koordinační výkres [PDF, 4 MB]4.02 MB
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 2 MB]1.98 MB
Koordinační výkres - technická infrastruktura [PDF, 1,6 MB]1.63 MB
Výkres širších vztahů [PDF, 20,4 MB]20.4 MB
Vyvěšeno na úřední desce: 
9.5.2016

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky