Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Hodov

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Hodov


Starosta obce Hodov

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce Hodov se uskuteční

v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Hodov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Hodov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Hodově dne 30.9.2010

Pavel Klíma starosta

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky