Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice v městysu Budišov

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice v městysu Budišov


11-uzavirka-hodov-naramec-valdikova-trebic.jpg 11-uzavirka-trebic-budisov-kamenna.jpg 11-uzavirka-trebic-oslavicka-budisov-naramec.jpg

Městský úřad Třebíč

Odbor dopravy

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č. j.: OD 8589/2011–47685/11/PJ V Třebíči 14.09.2011

ROZHODNUTÍ

MěÚTřebíč, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, ve smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), rozhodl o žádosti firmy Skanska DS a.s., Znojemská č.p.78, 586 01 Jihlava 1, IČ 26271303 ( dále jen žadatel) podané dne 6.9.2011 takto:

dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

povoluje

úplné uzavírky silnice č. II/390 v městysi Budišov o délce cca 0,700 km z důvodu výstavby kanalizačního řadu v termínu od 0:00 hod dne 19.9.2011 do 24:00 hod. dne 5.10.2011 Navržená trasa objížďky: od uzavřeného úseku v městysi Budišov po sil. č. III/39013 přes Hodov po křižovatku se sil. II/360, po ní vlevo až po křižovatku se sil. č. II/390 směrem do Náramče, za Náramčí vpravo na sil. č. III/39017 a dále po sil. č. III/39014 odtud zpět k uzavřenému úseku v městysi Budišov, o celkové délce cca 19 km. Pro některé linkové autobusy a dopravní obsluhu bude objízdná trasa vedena po MK mezi Náramčí a Hodovem.

Stanovená trasa objížďky je vyznačena na přiložené situaci, která je součástí tohoto rozhodnutí.

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:

1. Žadatel zajistí řádné osazení dopravního značení uzavírky a objížďkové trasy před jejím započetím dle podmínek stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydaného odborem dopravy MěÚTřebíč dle § 61 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), po předchozím souhlasném písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč

Č. j.: OD 8589/2011–47685/11/PJ

2. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s ust. zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. 4. Zástupcům POLICIE ČR-KŘ, policie kraje Vysočina územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení a dopravně bezpečnostního zajištění této uzavírky z hlediska bezpečnosti silničního provozu a je nutno respektovat případné další pokyny a změny tohoto orgánu. 5. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 6. Časový ani věcný rozsah uzavírky a objížďky není možno rozšiřovat. 7. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz na ni převedený dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích. 8. Prostorem uzavírky bude umožněnpřístup všech vlastníkům a uživatelům sousedních pozemků a nemovitostí a průjezd složkám IZS, tj. vozidlům zdravotní záchranné služby, hasičského záchranného sboru a vozidel PČR 9. Dotčené obce, ve spolupráci se žadatelem a přepravci PAD, zajistí řádné seznámení občanů v místě obvyklým způsobem se změnami vyvolanými uzavírkou a objížďkou. 10.V případě, že žadatel dohodne povolení vjezdu do uzavřeného úseku v době uzavírky, zodpovídá za případné způsobené škody. 11. Po dobu úplné uzavírky úseků výše uvedených silnic zajistí žadatel bezpečnost chodců, kteří se budou pohybovat v prostoru dotčených úseků silnic 12. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a zabezpečení podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o provozu na pozemních komunikacích po dohodě s Policií ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč 13. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení uzavírky uvede žadatel objížďkové trasy do stavu odpovídajícímu původnímu v dohodě s jejich správcem. 14. Dle vyjádření a stanovisek dotčených orgánů aúčastníkůřízení dodržte podmínky: • Stanoviska Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč ze dne 15.3.20111 č.j.: KRPJ-12309/ČJ-2011–161006 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚTřebíč, odborem dopravy dne 14.9.2011 pod č.j. OD 8593/2011–49349/11/PJ • Za organizaci a zabezpečení celé akce zodpovídá p. Jiří Sokol, tel. 737 255 784 15. Vpřípadě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit, nebo zrušit. Odůvodnění

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne 6.9.2011 žádost Skanska DS a.s., Znojemská č.p.78, 586 01 Jihlava 1 o povolení uzavírky a nařízení objížďky zdůvodu výstavby kanalizačního řadu vměstysi Budišov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Strana 2 (celkem 4)

Č. j.: OD 8589/2011–47685/11/PJ

Žádost byla doložena těmito podklady pro rozhodnutí:

• Souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 67482 Třebíč ze dne 7.9.2011 • Souhlasné stanovisko Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč ze dne ze dne 15.3.20111 č.j.: KRPJ-12309/ČJ-2011–161006 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚTřebíč, odborem dopravy dne 14.9.2011 pod č.j. OD 8593/2011–49349/11/PJ • Souhlas s dočasným přemístěním zastávek vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 8.9.2011 č.j. KUJI 76967/2011-ODSH-K • Schéma trasy objížďky s dopravním značením Účastníci řízení a dotčené orgány byli o zahájení řízení uvědoměni oznámením příslušného silničního správního úřadu dne 7.9.2011 pod č.j. OD 8589/2011–47997/11/PJ.

Silniční správní úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 účastníkům řízení možnost uplatnit námitky a připomínky. Tohoto práva účastníci řízení nevyužili. V průběhu řízení silniční správní úřad žádost přezkoumal z hledisek uvedených v ust. § 25 a § 24 zákona č. 13/1997 Sb. a konstatuje, že udělením povolení uzavírky a nařízení objížďky při dodržení výše uvedených podmínek nebudou dotčeny veřejné zájmy, ani zájmy ochrany silnice. Požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů aúčastníkůřízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala všechny náležitosti dle § 39 a §40 vyhl. 104/1997 Sb., v platném znění a silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily povolení uzavírky a nařízení objížďky bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Třebíč do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Rozdělovník

Účastníci řízení: Datová schránka: Skanska DS a.s., Znojemská č.p.78, 58601 Jihlava 1, DS: PO, d7zgbd2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizac Správa dopravní cesty Jihlava, Pávovská č.p.2, 58601 Jihlava 1, DS: PO, uccchjm Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, Hrotovická č.p.1102, 67482 Třebíč, DS: PO_R, 3qdnp8g Městys Budišov, Budišov č.p.360, 67503 Budišov u Třebíče, DS: OVM, n5zbrsw Obec Hodov, Hodov č.p.54, 67504 Hodov, DS: OVM, tfwaxb4 Obec Oslavička, Oslavička, 67505 Rudíkov, DS: OVM, hs4b4kq Obec Rudíkov, Rudíkov, 67505 Rudíkov, DS: OVM, 9×sbbmp Obec Nárameč, Náramečč.p.7, Nárameč, 67503 Budišov u Třebíče, DS: OVM, u2ta8aq

Dotčené orgány: MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy, Radnická č.p.29, 59401 Velké Meziříčí Policie ČR -OŘ, Dopravní inspektorát Žďár n/Sáz., Brněnská 23, 59101 Žďár nad Sázavou 1 Datová schránka: HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč,Žďárského 1, 67401 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v Policie ČR-KŘ policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1274/11, 67401 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí: Záchranná zdravotnická služba, Janáčkovo stromořadí č.p.68/5, Jejkov, 67401 Třebíč 1 Datová schránka: TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. č.p.137/9, Vnitřní Město, 67401 Třebíč 1, DS: PO, df772u8 ZZS Kraje Vysočina, p.o., Vrchlického č.p.4843/61, 58601 Jihlava 1, DS: PO, mvwtd9× ZDAR, a.s., Jihlavská č.p.759/4, 59148 Žďár nad Sázavou, DS: PO, ceitd6r SIGNEX CZ Třebíč s.r.o., Oldřichova č.p.159/1, Horka-Domky, 67401 Třebíč 1, DS: PO, itt2ayg

Příloha

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚTřebíč, odborem dopravy dne 14.9.2011 pod č.j. OD 8593/2011–49349/11/PJ Schéma trasy objížďky s dopravním značením Souhlas s dočasným přemístěním zastávek

PřílohaVelikost
11-uzavirka-rozhodnuti.pdf114.31 KB
11-uzavirka-jizdni-rady.pdf282.52 KB
11-uzavirka-hodov-naramec-valdikova-trebic.jpg146.17 KB
11-uzavirka-trebic-budisov-kamenna.jpg154.73 KB
11-uzavirka-trebic-oslavicka-budisov-naramec.jpg136.94 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky