Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Závěrečný účet za rok 2009

Závěrečný účet za rok 2009


Licence:
DLGE
Obec Hodov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2009
(v Kč)
sestavený ke dni 23.04.2010
Údaje o organizaci
identifikační číslo 00376850
název Obec Hodov
ulice, č.p. č. 54
obec Hodov
PSČ, pošta 675 04
Kontaktní údaje
telefon 568 875 124
fax 568 875 124
e-mail velebova.i@seznam.cz
WWW stránky
Doplňující
údaje organizace
Obsah závěrečného
účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení
vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních
účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních
vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření
zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující
údaje


I.
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Daňové
příjmy
2 498 900,00 3 387 400,00 3 387 145,73
Nedaňové
příjmy
548 000,00 456 600,00 455 820,98
Kapitálové
příjmy
30 000,00 58 300,00 58 161,00
Přijaté
transfery
23 100,00 2 346 400,00 2 346 330,00
Příjmy
celkem
3 100 000,00 6 248 700,00 6 247 457,71
Detailní výpis položek dle druhového
třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti
a fun.pož.
451 900,00 498 600,00 498 573,25
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.
výděl.činnosti
250 000,00 1 027 600,00 1 027 580,01
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 900,00 818,00
111 Daně z příjmů fyzických osob 701 900,00 1 527 100,00 1 526 971,26
1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 551 800,00 551 741,56
1122 Daň z příjmu právnických osob za
obce
2 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob 652 000,00 551 800,00 551 741,56
11 Daně z příjmů,
zisku a kapitálových výnosů
1 353 900,00 2 078 900,00 2 078 712,82
1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 997 200,00 997 198,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v
tuzemsku
900 000,00 997 200,00 997 198,00
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb
v tuzemsku
12 Daně ze zboží
a služeb v tuzemsku
900 000,00 997 200,00 997 198,00
1341 Poplatek ze psů 4 000,00 2 500,00 2 490,00
134 Místní poplatky z vybraných činností
a služeb
4 000,00 2 500,00 2 490,00
1361 Správní poplatky 1 000,00 400,00 360,00
136 Správní poplatky 1 000,00 400,00 360,00
13 Daně a poplatky
z vybraných činností a služeb
5 000,00 2 900,00 2 850,00
1511 Daň z nemovitostí 240 000,00 308 400,00 308 384,91
151 Daně z majetku 240 000,00 308 400,00 308 384,91
15 Majetkové daně 240 000,00 308 400,00 308 384,91
1 Daňové příjmy
(součet za třídu 1)
2 498 900,00 3 387 400,00 3 387 145,73
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450 000,00 277 500,00 277 028,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 450 000,00 277 500,00 277 028,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich
částí
87 000,00 157 900,00 157 832,00
213 Příjmy z pronájmu majetku 87 000,00 157 900,00 157 832,00
2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 13 200,00 13 184,71
214 Příjmy z úroků a realiz. finančního
majetku
10 000,00 13 200,00 13 184,71
21 Příjmy z vl.činn.a
odvody přeb.org.s příj.vzt.
547 000,00 448 600,00 448 044,71
2322 Přijaté pojistné náhrady 5 900,00 5 859,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěky
a náhrady
1 000,00 2 000,00 1 907,06
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100,00 10,21
232 Ostatní nedaňové příjmy 1 000,00 8 000,00 7 776,27
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a
ost.nedaňové příjmy
1 000,00 8 000,00 7 776,27
2 Nedaňové příjmy
(součet za třídu 2)
548 000,00 456 600,00 455 820,98
3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 100,00 36 961,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě
drobn.)
37 100,00 36 961,00
3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 30 000,00 21 200,00 21 200,00
312 Ostatní kapitálové příjmy 30 000,00 21 200,00 21 200,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a
ost.kap.příjmů
30 000,00 58 300,00 58 161,00
3 Kapitálové příjmy
(souč.za třídu 3)
30 000,00 58 300,00 58 161,00
Vlastní
příjmy (třída 1+2+3)
3 076 900,00 3 902 300,00 3 901 127,71
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy
st.rozp.
22 600,00 22 614,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 23 100,00 23 100,00 23 148,00
4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 1 979 800,00 1 979 775,00
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 61 600,00 61 569,00
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední
úrovně
23 100,00 2 087 100,00 2 087 106,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
237 300,00 237 225,00
4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz.
úrovně
22 000,00 21 999,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 259 300,00 259 224,00
41 Neinvestiční
přijaté transfery
23 100,00 2 346 400,00 2 346 330,00
4 Přijaté transfery
(součet za třídu 4)
23 100,00 2 346 400,00 2 346 330,00
Příjmy
celkem (třídy 1+2+3+4)
3 100 000,00 6 248 700,00 6 247 457,71


II.
PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Běžné
výdaje
2 458 000,00 5 953 900,00 5 931 336,47
Kapitálové
výdaje
642 000,00 1 421 800,00 1 421 478,60
Výdaje
celkem
3 100 000,00 7 375 700,00 7 352 815,07
Detailní výpis položek dle druhového
třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním
poměru
80 000,00 6 000,00 5 933,00
501 Platy 80 000,00 6 000,00 5 933,00
5021 Ostatní osobní výdaje 15 600,00 7 300,00 7 255,00
5023 Odměny členů zastupitelstev
obcí a krajů
190 000,00 142 400,00 142 400,00
502 Ostatní platby za provedenou
práci
205 600,00 149 700,00 149 655,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan.
26 000,00 1 700,00 1 668,00
5032 Povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění
8 500,00 6 700,00 6 582,00
503 Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
34 500,00 8 400,00 8 250,00
50 Výdaje
na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
320 100,00 164 100,00 163 838,00
5136 Knihy, učební pomůcky
a tisk
4 400,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
49 000,00 107 500,00 107 306,70
5139 Nákup materiálu jinde
nezařazený
77 000,00 132 800,00 132 668,50
513 Nákup materiálu 130 400,00 240 300,00 239 975,20
5141 Úroky vlastní 4 900,00 4 900,91
514 Úroky a ostatní finanční
výdaje
4 900,00 4 900,91
5153 Plyn 14 500,00 18 400,00 18 368,49
5154 Elektrická energie 81 000,00 77 800,00 77 710,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 4 100,00 3 997,00
515 Nákup vody, paliv a energie 101 500,00 100 300,00 100 075,49
5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 969,00
5162 Služby telekomunikací
a radiokomunikací
15 000,00 20 700,00 20 661,68
5163 Služby peněžních ústavů 22 500,00 11 000,00 10 867,30
5166 Konzultační, poradenské
a právní služby
43 000,00 27 600,00 27 525,00
5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 2 900,00 2 864,00
5169 Nákup ostatních služeb 340 500,00 561 800,00 560 146,50
516 Nákup služeb 425 500,00 627 000,00 625 033,48
5171 Opravy a udržování 914 500,00 4 288 300,00 4 287 330,00
5172 Programové vybavení 12 000,00 19 000,00 18 831,75
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6 600,00 6 557,00
5175 Pohoštění 1 000,00 22 900,00 22 725,00
517 Ostatní nákupy 932 500,00 4 336 800,00 4 335 443,75
5193 Výdaje na dopravní územní
obslužnost
7 000,00 6 200,00 6 110,80
5194 Věcné dary 23 200,00 23 199,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a
věc.dary
7 000,00 29 400,00 29 309,80
51 Neinvestiční
nákupy a související výdaje
1 596 900,00 5 338 700,00 5 334 738,63
5229 Ost.neinv.transf.nezisk.
a podob.organizacím
22 400,00 22 307,00
522 Neinv.transf.neziskovým
a podobným organizacím
22 400,00 22 307,00
52 Neinv.transfery
podn.subj.a nezisk.organizacím
22 400,00 22 307,00
5321 Neinvestiční transfery
obcím
14 800,00 182 200,00 167 130,84
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům
územní úrovně
9 500,00 4 600,00 4 462,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům
územní úrovně
24 300,00 186 800,00 171 592,84
5331 Neinvestiční příspěvky
zřízeným PO
240 000,00 240 000,00 237 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a
podobným organizacím
240 000,00 240 000,00 237 000,00
5362 Platby daní a poplatků
státnímu rozpočtu
2 000,00 1 500,00 1 500,00
5365 Platby daní a poplatků
krajům, obcím a st.fond.
400,00 360,00
536 Ost.neinv.transfery jiným
veřejným rozpočtům
2 000,00 1 900,00 1 860,00
53 Neinv.transfery
a některé další platby rozp.
266 300,00 428 700,00 410 452,84
5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00
549 Ostatní neinvestiční
transfery obyvatelstvu
15 000,00
54 Neinvestiční
transfery obyvatelstvu
15 000,00
5909 Ostatní neinvestiční
výdaje jinde nezařazené
259 700,00
590 Ostatní neinvestiční
výdaje
259 700,00
59 Ostatní
neinvestiční výdaje
259 700,00
5 Běžné
výdaje (třída 5)
2 458 000,00 5 953 900,00 5 931 336,47
6121 Budovy, haly a stavby 517 000,00 343 300,00 343 236,10
6122 Stroje, přístroje a zařízení 910 600,00 910 350,00
612 Pořízení dlouhodobého
hmotného majetku
517 000,00 1 253 900,00 1 253 586,10
6130 Pozemky 125 000,00 155 400,00 155 392,50
613 Pozemky 125 000,00 155 400,00 155 392,50
61 Investiční
nákupy a související výdaje
642 000,00 1 409 300,00 1 408 978,60
6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám 12 500,00 12 500,00
631 Investiční transf.podnikatelským
subjektům
12 500,00 12 500,00
63 Investiční
transfery
12 500,00 12 500,00
6 Kapitálové
výdaje (souč.za třídu 6)
642 000,00 1 421 800,00 1 421 478,60
Výdaje
celkem (třída 5+6)
3 100 000,00 7 375 700,00 7 352 815,07
Saldo příjmů a výdajů
(Příjmy-Výdaje)
1
127 000,00-
1
105 357,36-


III.
FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé přijaté půjčené
prostředky (+)
3 695 940,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.
(-)
727 619,44-
Změna stavu krátkod. prostř.na
bank.účtech(+/-)
1 127 000,00 1 862 963,20-
FINANCOVÁNÍ
(součet za třídu 8)
1 127
000,00
1 105
357,36
IV.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční
stav k 1. 1.
Obrat Konečný
stav k 31.12.
Změna
stavu bankovních účtů
Základní
běžný účet
519 148,17 1 862 963,20 2 382 111,37 1 862 963,20-
Vkladový
výdajový účet
X
Běžné
účty peněžních fondů
Běžné
účty celkem
519 148,17 1 862 963,20 2 382 111,37 1 862 963,20-
Bankovní
účty k limitům OS
X X
Příjmový
účet
X
V.
PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
Počáteční
zůstatek
Příjmy
celkem
Výdaje
celkem
Obrat
Konečný
zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna
stavu
Financování
- třída 8
VI.
MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční
stav k 1.1.
Obrat Konečný
stav
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
35 752,00 54 559,60 90 311,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek
114 002,00 114 002,00
Dlouhodobý
hmotný majetek odpisovaný
Stavby 18 778 836,95 18 778 836,95
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
212 290,00 981 785,00 1 194 075,00
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
970 991,29 34 664,84 1 005 656,13
Dlouhodobý
hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky 19 099 626,90 149 870,19 19 249 497,09
Nedokončený
a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
9 370 043,82 296 206,00 9 666 249,82
VII.
VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ
PŘEVODY
Položka Text Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
4122 Neinvestiční přijaté
transfery od krajů
237 300,00 237 225,00
4129 Ostatní neinvestiční
přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
22 000,00 21 999,00
5321 Neinvestiční transfery
obcím
14 800,00 182 200,00 167 130,84
5329 Ostatní neinvestiční
transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
9 500,00 4 600,00 4 462,00
VIII.
VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU
FONDU
UZ Položka text Rozpočet
upr. (Příjmy)
Rozpočet
upr. (Výdaje)
Skutečnost
(Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 1 100,00 x 1 040,00

94,54

14004 1 100,00 1 100,00 1 040,00 1 040,00

94,5494,54

14008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
x 61 600,00 x 61 569,00

99,94

14008 61
600,00
61
600,00
61
569,00
61 569,00

99,9499,94

89011 5171 Opravy a udržování x 495 000,00 x 494 943,00

99,98

89011 495
000,00
495
000,00
494
943,00
494 943,00

99,9899,98

89012 5171 Opravy a udržování x 1 484 800,00 x 1 484 832,00

100,00

89012 1 484
800,00
1 484
800,00
1 484
832,00
1 484 832,00

100,00100,00

89511 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00

89512 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00

98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 300,00 x 7 255,00

99,38

98348 5032 Povinné poj.na veřejné
zdravotní pojištění
x 1 800,00 x 1 792,00

99,55

98348 5137 Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
x 3 500,00 x 3 493,00

99,80

98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 000,00 x 9 087,00

100,96

98348 5169 Nákup ostatních služeb x 100,00- x 0,00

0,00

98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 267,00

89,00

98348 5175 Pohoštění x 800,00 x 720,00

90,00

98348 22
600,00
22
600,00
22
614,00
22 614,00

100,06100,06

IX.
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
viz. příloha č. 1
X.
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ
S JEJICH MAJETKEM
viz. příloha č. 2
XI.
OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko
účetní jednotky
Osoba
odpovědná za účetnictví
Ivana Velebová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Osoba
odpovědná za rozpočet
Ivana Velebová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Statutární
zástupce
Pavel Klíma
Podpisový záznam statutárního
zástupce
23.04.2010
20h47m36s
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana
/
7


Vyvěšeno dne 26.4.2010

Sňato
dne 12.5.2010

Zároveň vyvěšeno na úřední
elektronické desce.

PřílohaVelikost
10-zaverecny-ucet-09.rtf443.62 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky