Jste zdeObecní úřad / Schválené vyhlášky obce / Vyhláška 02/2009 Požární řád obce

Vyhláška 02/2009 Požární řád obce


Obec
Hodov

Obecně
závazná vyhláška

č.
2 / 2009

POŽÁRNÍ
ŘÁD OBCE


Zastupitelstvo
obce Hodov se na svém zasedání dne ....…2009 usneslo vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o
požární ochraně”) a v souladu s § 10 písm. d)

a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní
ustanovení

Tato obecně
závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”)
obce Hodov upravuje organizaci a zásady
požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení
vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním
požární ochrany v obci


 1. Ochrana životů,
  zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
  mimořádnými událostmi v katastru obce a je zajištěna jednotkou
  sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle Čl. 5 a
  Přílohy č. 2
  této vyhlášky a dále jednotkami požární
  ochrany dle Přílohy č. 1 této vyhlášky. 1. K zabezpečení úkolů
  podle odstavce 1 zastupitelstvo:


 1. ukládá starostovi
  obce předkládat zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany
  v obci minimálně 1x ročně, a vždy po závažných mimořádných
  událostech majících vztah k požární ochraně obce;


 1. pověřuje kontrolou
  dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
  ve stanoveném rozsahu velitele SDH. Konkrétní určení osoby a rozsah
  působnosti bude součástí dokumentace obce.


  Čl.
  3

  Podmínky
  požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
  nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 1. Za činnosti, při
  kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
  považuje pálení klestí a žňové práce.
 • Požární bezpečnost
  při provozování této činnosti je zabezpečena provozovateli.


 1. Za dobu se zvýšeným
  nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období
  sucha, zvláště v letních měsících červen až srpen.
 • Požární bezpečnost
  v tomto období je zabezpečena zákazem používání otevřeného
  ohně a zákazem kouření a případným operativním zřízením požární
  hlídky.

  Tímto
  ustanovením nebude dotčeno nařízení kraje
  dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární
  ochraně, respektive vychází z tohoto ustanovení.

 1. Objekty se zvýšeným
  nebezpečím vzniku požáru se v místě nevyskytují.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého
zabezpečení požární ochrany

 1. Přijetí ohlášení
  požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
  obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v Čl.
  7 a Příloze č. 3 této vyhlášky.


 1. Ochrana životů,
  zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
  mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami
  požární ochrany uvedenými v Příloze č. 1 této vyhlášky.


Čl. 5

Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení

 1. Obec zřizuje jednotku
  sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v Příloze č. 2. Kategorie,
  početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
  požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny
  v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí
  požárního řádu obce.


 1. Členové jednotky
  se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
  požární zbrojnice v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo,
  stanovené velitelem jednotky.


Čl. 6

Přehled
o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

 1. Obec stanovuje jmenovité
  zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
  které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný
  požární zásah. Jmenovité zdroje jsou následující:


  Druh
  Jmenovitý
  zdroj
  Majitel
  Přirozené
  rybník
  za kravínem
  ZD Budišov
  rybník
  „Obecník“
  Obec
  rybník
  „Na návsi“
  Obec
  Umělé
  Hydrantová
  síť veřejného vodovodu
  Obec


 1. Obec v případě
  potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
  zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární
  techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává
  jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského
  záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Třebíč.


 1. Vlastník nebo uživatel
  zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
  ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro
  hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích
  stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.


 1. Vlastník pozemku/příjezdové
  komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd
  pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto
  povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel) nevykonává-li
  svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.


Čl. 7

Seznam ohlašoven
požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

Seznam ohlašoven
požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár je uveden v Příloze
č. 3
této vyhlášky.

Čl. 8

Způsob vyhlášení
požární poplachu

 1. Vyhlášení požárního
  poplachu v obci se provádí signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”,
  který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
  minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec tón).


 1. V případě poruchy
  technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
  poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.
Čl. 9

Síly a prostředky

Seznam sil
a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu kraje Vysočina je uveden v Příloze č.
1
této vyhlášky.

Čl. 10

Zrušuje
se

Obecně závazná
vyhláška č. 1/2004 ze dne 3.12. 2004, Požární řád obce.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně
závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Jiří
Hort

místostarosta

Pavel Klíma

starostaVyvěšeno
na úřední desce dne:

Sňato z úřední
desky dne:


Příloha č. 1

k OZV č.
2 / 2009

SEZNAM
SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE VYSOČINA

 1. Seznam sil a prostředků
  jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží Zásahová
  jednotka SDH.
 2. V případě vzniku
  požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
  v katastru obce určeny podle stupně poplachu následující jednotky
  požární ochrany.


Název
obce
Název části
obce
Sídelní jednotka Hasební obvod Stupeň

nebezpečí

Hodov Hodov HODOV Třebíč III B
PŘEDURČENÉ
JEDNOTKY PO A POŽADAVEK NA JEJICH DOBU DOJEZDU
Stupeň

popl.

Název

JPO

Kat. Název

JPO

Kat. Název

JPO

Kat. Název

JPO

Kat.
1. V. Meziříčí
- ZR
I Třebíč I Budišov III/1 Hodov V
2. Tasov - ZR III/1 Rudíkov III/1 V. Meziříčí
- ZR
III/2 Pozďatín III/1
Třebíč I Náměšť
n. Osl.
I
3.

Příloha č. 2

k OZV č.
2 / 2009

JEDNOTKA
POŽÁRNÍ OCHRANY ZŘÍZENÁ

V OBCI
HODOV

Dislokace
JPO
Kategorie JPO Počet členů Počet členů
v pohotovosti
Hasičská
zbrojnice
V. 6 4

Požární
technika a věcné prostředky PO

Počet

Auto Opel frontera

1

Hasičská stříkačka
s příslušenstvím PPS 12

1


Příloha č. 3

k OZV č.
2 / 2009


SEZNAM
OHLAŠOVEN POŽÁRŮ A DALŠÍCH MÍST

ODKUD
LZE HLÁSIT POŽÁRObec, č.p. Jméno a příjmení Číslo telefonu
Hodov č.p.
8
František Mrňa 728 321 411
Hodov č.p.
9
Jaroslav Chyba 774 121 780
Hodov č.p.
63
Josef Mašek 737 126 525Přímo
na telefonní číslo „150“

Z mobilních
telefonů
Z pevných
telefonních linek
Veřejné
telefonní budky - u autobusové zastávky
PřílohaVelikost
09-ozv-02-pozarni-rad.rtf111.46 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky