Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Nakládání s vodami v době sucha

Nakládání s vodami v době sucha


Městský úřad Tře­bíč,  odbor  životního  prostředí  obdržel 28.7.2015 zprá­vu  státního  podniku  Povodí  Moravy  ze  dne  24.7.2015,  zn.  PM040031/2015­219/Vi,  která  hodnotí  stav  povrchových  vod  v současném  období  z pohledu  hydrologické  situace.  Na  srážky  chudý  průběh  zimního  období  a  nedostatek  dešťových  srážek  v jarní  dekádě  zapříčinil  pokles  hladin  vodních  toků  v celém  správním  území  státního  podniku  Povodí  Moravy,  na  většině  toků se vysky­tují výrazně pod­průměrné průto­ky a některé drob­né toky vysycha­jí.

Vodoprávní úřad od­boru životního pros­tředí Třebíč pro­to vzhledem ke stá­vajícímu suché­mu  období  a  nepříznivému  vývoji  hydrologické  situace  upozorňuje  a  nabádá  občany,  aby  hospodárně na­kládali s voda­mi, jak povrcho­vými, tak pod­zemními. Předev­ším jde o ome­zení  odběrů  povrchových  vod  z vodních  toků  a  podzemních  vod  ze  studní,  které  neslouží  k veřejnému zá­sobování obyva­telstva pitnou­ vodou (např. na­pouštění bazé­nů, oplachová­ní  aut, zalévání tráv­níků). 

Při  nehospodárném  nakládání  s vodami  v domácnostech  i v provozovnách  může  docházet  k ohrožování  veřejného  zájmu,  tzn.,  že  může  docházet  k vážnému  ohrožení  vodních  organismů,  ryb  a  na  vodu  vázaných  ekosystémů  i k ohrožení  funkce  vodního  toku  vlivem  kyslíkového  deficitu,  nebo  k ohrožení  zásobování  obyvatelstva  vodou.  V případě,  že  by  v nadcházejícím ob­dobí tato situ­ace nastala a doš­lo k přechodné­mu nedostatku vo­dy nebo  bylo  ohroženo  zásobování  obyvatelstva  pitnou  vodou,  potom  bude  vodoprávní  úřad  uplatňovat pra­vomoci vyplýva­jící z § 109 od­st. 1 zákona č­. 254/2001 Sb­., vodní zákon, ve  znění pozdějších před­pisů, tzn., že bez náh­rady upraví (na do­bu nezbytně nut­nou) povolená  nakládání s vo­dami, popřípa­dě tato naklá­dání omezí ne­bo i zakáže. Zvý­šená pozornos­t bude  věnována také od­běrům podzemních a po­vrchových vod bez ř­ádného povole­ní.

Oddělení vodní­ho hospodářství od­boru životního pros­tředí MěÚ Tře­bíč, současně žá­dá obce  na  území  ORP  Třebíč,  aby  seznámily  své  obyvatele  s touto  informací  (prostřednictvím  dostupných mož­ností – rozhlas, vyvě­šením na úřed­ní desku nebo ji­ným, v místě ob­vyklým  způsobem).

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky