Jste zdeObecní úřad / Životní situace / „Pomozte mě najít včas“

„Pomozte mě najít včas“


Pohřešované děti tvoří jednu ze skupin ohrožených dětí. Ve většině případů se jedná o děti, které samovolně utečou od rodiny nebo ze zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy, nebo o děti, které jsou „uneseny“ jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou především řešeny případy zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život dítěte. V těchto situacích je velice důležitý rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která může v době bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace.

V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání po pohřešovaných dětech zahájilo Ministerstvo vnitra v roce 2008 přípravné práce na vytvoření pohotovostního systému pro pohřešované děti v České republice, a to pod interním názvem „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“. Pro koho je systém určen

Po provedení detailního rozboru systému pátrání po pohřešovaných dětech v rámci Policie ČR a identifikování možností zlepšení systému (zejména zapojení subjektů mimo policii do pátrání, zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami policie, poskytování krizové intervence rodinám pohřešovaných dětí ze strany policejních psychologů), byl postupnými kroky ve spolupráci s Policií ČR vybudován systém včasného varování založený na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií, a určený pro případy, kdy život nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohrožení (cca 10 – 20 případů ročně).

O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR na základě stanovených kritérií1, přičemž systém není určen pro dobrovolné útěky z domova či z ústavního zařízení.2 Vždy se posuzují konkrétní okolnosti případu, samotný vývoj pátrání po pohřešovaném dítěti. Konečné rozhodnutí, zda bude systém aktivován, náleží příslušnému pracovníkovi služby kriminální policie a vyšetřování zodpovědnému za pátrání, na základě stanovené metodiky a spolupráce se specialisty po linii mládeže a násilné trestné činnosti.

Psychologická pomoc rodinám pohřešovaných dětí

Nedílnou součástí projektu je zajištění psychologické pomoci rodinám pohřešovaných dětí ze strany policejních psychologů a odborných nevládních organizací. Zabezpečení komunikace s rodinou a poskytnutí časově ohraničené krizové intervence v počáteční fázi pátrání je úkolem policejních psychologů, kteří jsou pro tento účel postupně proškolováni. Pro jednotlivé kraje byly rovněž vytvořeny a následně distribuovány informační kartičky s kontakty na příslušné regionální linky důvěry a organizace poskytující ambulantně krizovou pomoc v obtížných životních situacích, na které se v případě potřeby mohou obrátit rodiče pohřešovaného dítěte.

Jak projekt běží

Dne 11. května 2010 v rámci tiskové konference byla tehdejším panem ministrem Martinem Pecinou podepsána memoranda o spolupráci s partnerskými médii. Tím byl projekt oficiálně nastartován. V současné době je do projektu zapojeno celkem 10 médií (televize, rádia, internetové deníky). Zásady a podmínky spolupráce s mediálními partnery jsou obsaženy v memorandech o spolupráci doplněných manuálem spolupráce, který respektuje zaměření a možnosti jednotlivých partnerských médií. Memorandem se média zavazují v co nejkratší možné době od obdržení upozornění o vyhlášeném pátrání zveřejnit informace o pohřešovaném dítěti v ohrožení života včetně výzvy ke spolupráci veřejnosti.

Podmínky pro přenos informací od Policie ČR k médiím vytváří nově upravená aplikace „pátrání po osobách“ na webových stránkách Policie ČR www.pomoztemenajit.cz). Aplikace umožňuje nejen médiím, ale i všem občanům přihlásit se e-mailem nebo RSS kanálem k odběru novinek (upozornění o zveřejnění/ak­tualizaci/sta­žení záznamu o pohřešovaném dítěti na webu Policie ČR). Přičemž záznam o pohřešovaném dítěti v ohrožení bývá zveřejněn na webu Policie ČR velmi rychle – do 5 minut od zadání údajů do policejního informačního systému. Zároveň je na těchto stránkách umístěn návod, jak si ve své e-mailové schránce nastavit zasílání upozornění na nový e-mail SMSkou na mobilní telefon tak, aby nás zpráva o vyhlášeném/od­volaném pátrání po dítěti v ohrožení zastihla vždy, i když právě nemáme přístup do své e-mailové schránky (tuto službu poskytují jednotliví mobilní operátoři zdarma).

Podle původního záměru mělo být jedním z doplňkových prostředků pro šíření informací o vyhlášeném pátrání zobrazování oznámení o pohřešování dítěte na zařízeních pro provozní informace (ZPI) na dálnicích a rychlostních silnicích, podobně jako to funguje v zahraničí. Samozřejmě za předpokladu klidové situace v dopravě. Zde jsme ale narazili na několik omezujících faktorů. Prvním je počet a rozmístění znaků, které obsahuje ZPI, což je omezení trvalé a neodstranitelné a druhým omezujícím faktorem je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje na ZPI uvádět jen údaje, které jsou pro bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích významné (toto omezení by se ale teoreticky dalo odstranit novelou zákona). Avšak hlavní problém spočívá v negativním postoji dopravních expertů ohledně zobrazování informací nesouvisejících s dopravou.

Přesto lze do budoucna uvažovat o možnosti zapojení i dalších subjektů do projektu pro šíření informací o vyhlášeném pátrání po dítěti v ohrožení – využití fungujících projektů v rámci jednotlivých krajů (varovných a vyrozumívacích systémů).

Efektivita a cíle projektu

Od spuštění projektu byl mechanismus ze strany policie aktivován již v 8 případech. Pokaždé se podařilo pohřešované dítě nalézt včas. Zkušenosti získané několika měsíčním fungováním projektu ukazují, že systém je efektivní a splňuje účel, pro který byl zřízen. Poznatky z praktického využívání systému jsou s ohledem na svoji závažnost dále zapracovávány do interních předpisů Policie ČR. Mělo by tedy být jen otázkou času, kdy se příslušní pracovníci policie naučí s tímto mechanismem rutinně pracovat a využívat jeho přednosti.

Od projektu očekáváme mimo jiné snížení počtu trestných činů ohrožujících život a zdraví dětí, zvýšení citlivosti veřejnosti k problematice pohřešovaných dětí a zvýšení povědomí veřejnosti o způsobech bezpečného chování a prevence v souvislosti se zmizením dítěte (viz příloha). Jak již bylo naznačeno výše, do projektu se může zapojit každý občan svým aktivním přístupem a přihlášením se k odběru novinek na www.pomoztemenajit.cz. Čím více lidí se dozví o vyhlášeném pátrání, tím větší je šance, že pohřešované dítě bude nalezeno včas.

Zahraniční zkušenosti

Obdobné systémy včasného varování fungují v některých evropských i mimoevropských státech, kde již pomohly zachránit mnohé dětské životy. Česká republika během svého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádala expertní konferenci na téma Výstražné systémy pro pohřešované děti v zemích EU, jejímž hlavním cílem bylo představit systémy včasného varování fungující ve Velké Británii, Nizozemí, Francii, Řecku a v USA. Prezentace těchto zemí (včetně té české) a další výstupy z konference jsou k dispozici na webové stránce alertchild.eu, kterou založilo české předsednictví jako zdroj informací a dobré praxe pro státy, které se teprve chystají svůj pohotovostní systém pro pohřešované děti budovat.

Je však pravdou, že při srovnání se zahraničními modely je český systém specifický v tom, že jej plně zajišťuje stát, resp. Policie ČR, zatímco v ostatních zemích, kde výstražný systém pro pohřešované děti funguje, se na něm významnou měrou podílejí nevládní organizace.

Mgr. Veronika Studzinská

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky