Jste zdeObecní úřad / Úřední deska

Úřední deska


Závěrečný účet za rok 2014 a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014

Dokument Vyvěšeno dne Sňato dne Zpracoval
Závěrečný účet za rok 2014.pdf 3.3.2015 20.3.2015 Zastupitelstvo
Vyvěšeno na úřední desce: 
3.3.2015

Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků

Jedním  z kroků  k optimalizaci fun­gování Finanční  správy je ukon­čení provozu po­kladen pro vý­běr  hotovostních  plateb  daní  a  poplatků  na  103  „neokresních“  územních  pracovištích fi­nančních úřadů (ÚP) a to již o­d 1. září 2015.

Odkup dlaždic a obrubníků

Zastupitelstvo obce Hodov v rámci rekonstrukce obecních chodníků a silnice nabízí možný odkup dlaždic a obrubníků ze stávajících chodníků. Dlaždice se budou prodávat za 2 Kč/kus a 1 m obrubníku za 5 Kč, obrubník si každý sám vydělá a odveze.

Případní zájemci ať se přihlásí do konce týdne u starosty obce. Rekonstrukce obrubníků začne od pondělí 17.8.2015. Žádáme vlastníky domů, aby komunikovali se stavební firmou a upřesnili uložení obrubníků ohledně povrchové vody a vjezdu k domům.

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30 ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:

  1. spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,
  2. používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy zemědělských kultur).

Nakládání s vodami v době sucha

Městský úřad Tře­bíč,  odbor  životního  prostředí  obdržel 28.7.2015 zprá­vu  státního  podniku  Povodí  Moravy  ze  dne  24.7.2015,  zn.  PM040031/2015­219/Vi,  která  hodnotí  stav  povrchových  vod  v současném  období  z pohledu  hydrologické  situace.  Na  srážky  chudý  průběh  zimního  období  a  nedostatek  dešťových  srážek  v jarní  dekádě  zapříčinil  pokles  hladin  vodních  toků  v celém  správním  území  státního  podniku  Povodí  Moravy,  na  většině  toků se vysky­tují výrazně pod­průměrné průto­ky a některé drob­né toky vysycha­jí.

Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2014

Dovolte mi, abych Vás z pověření hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c. informovala, že Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2014.

Vyvěšeno na úřední desce: 
30.6.2015

Metodický materiál k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji

Ministerstvo financí zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový metodický materiál k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji. Dokument obsahuje výklad příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, formou otázek a odpovědí.

Vyvěšeno na úřední desce: 
16.6.2015

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky