Jste zdeúřední deska

úřední deska


Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků

Jedním  z kroků  k optimalizaci fun­gování Finanční  správy je ukon­čení provozu po­kladen pro vý­běr  hotovostních  plateb  daní  a  poplatků  na  103  „neokresních“  územních  pracovištích fi­nančních úřadů (ÚP) a to již o­d 1. září 2015.

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30 ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:

  1. spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,
  2. používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy zemědělských kultur).

Nakládání s vodami v době sucha

Městský úřad Tře­bíč,  odbor  životního  prostředí  obdržel 28.7.2015 zprá­vu  státního  podniku  Povodí  Moravy  ze  dne  24.7.2015,  zn.  PM040031/2015­219/Vi,  která  hodnotí  stav  povrchových  vod  v současném  období  z pohledu  hydrologické  situace.  Na  srážky  chudý  průběh  zimního  období  a  nedostatek  dešťových  srážek  v jarní  dekádě  zapříčinil  pokles  hladin  vodních  toků  v celém  správním  území  státního  podniku  Povodí  Moravy,  na  většině  toků se vysky­tují výrazně pod­průměrné průto­ky a některé drob­né toky vysycha­jí.

Metodický materiál k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji

Ministerstvo financí zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový metodický materiál k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji. Dokument obsahuje výklad příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, formou otázek a odpovědí.

Vyvěšeno na úřední desce: 
16.6.2015

Kácení dřevin od listopadu přísnější

Vyhláška č.189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, která umožňovala kácení dřevin na některých zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, byla novelizovaná. Od 1. listopadu 2014 se kácení dřevin na zahradách opět zpřísňuje.

Návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016, 2017, 2018

Dokument Vyvěšeno dne Sňato dne Zpracoval
Schválený návrh rozpočtu 2015 – strana 1–3 29.10.2014 15.11.2014 Zastupitelstvo
Návrh rozpočtu 2015 (průběžný) (*.xlsx) 29.10.2014 15.11.2014 Zastupitelstvo
Rozpočtový výhled 2016, 2017 (*.xlsx) 29.10.2014 15.11.2014 Zastupitelstvo
Rozpočtový výhled 2018 (*.xlsx) 29.10.2014 15.11.2014 Zastupitelstvo
Vyvěšeno na úřední desce: 
29.10.2014

Uřední hodiny obecního úřadu

Hodov-pecet

Od listopadu 2014 dochází ke změně úředních hodin na Obecním úřadě Hodov.

Letní čas každé úterý 19:00 – 20:00 hod.
Zimní čas každé úterý 18:00 – 19:00 hod.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky