Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Územní plánování / Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby


uredni-deska-1001-digitalizace.jpg Obecní úřad v Hodově podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí české republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) č.j. 00–8/2010–710, že v katastrálním území Hodov obce Hodov bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu"). Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Vlastníci nemovitosti a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci") se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:

  1. Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (914 katastrálního zákona).
  2. Při obnově katastrálního operátu se

a)doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemku, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového katastru (913 katastrálního zákona); přitom se tyto parcely zpravidla označují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel, b)v souboru popisných informací při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou určenou z grafického počítačového souboru překračující mezní odchylku stanovenou v bodu 14.9 přílohy katastrální vyhlášky, v ostatních případech se zavedou výměry určené z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy; výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (920 katastrálního zákona).

  1. Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí (916 odst. 1 katastrálního zákona).
  2. Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí (§ 16 odst. 2 katastrálního zákona).
  3. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (916 odst. 3 katastrálního zákona).
  4. Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).
  5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (917 odst. 1 katastrálního zákona).
  6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
PřílohaVelikost
uredni-deska-1001-digitalizace.jpg675.6 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky