Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Územní plánování / Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí


uredni-deska-1001-revize-kn.jpg Obec Hodov podle ustanovení 511 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad") č.j. 00–8/2010–710, že v katastrálním území Hodov obce Hodov bude dne 1. 2. 2010 zahájena částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30. 11. 2010. Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení §10 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost a)zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce, b)ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí, c)na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi spinili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo. Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby") jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a dopinění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví"), ve znění pozdějších předpisů oprávnění po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickym činnostem včetně využívání značek bodových polí. Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnymi nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.

PřílohaVelikost
uredni-deska-1001-revize-kn.jpg545.2 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky