Jste zdeObecní úřad / Přístup k informacím

Přístup k informacím


podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Hodov

2. Vznik na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

Orgány Obce Hodov jsou:

 • Zastupitelstvo obce Hodova, 7 členů
 • Starosta obce a místostarosta
 • Obecní úřad Hodov, čp. 54
 • Výbory zastupitelstva (finační, kontrolní, pro národnostní menšiny, pro výstavbu, kultury a veřejného pořádku)

4. Kontaktní spojení

Adresa OÚ
675 04 Hodov 54
úřední dny: úterý 19:00 – 20:00 (letní čas)
úřední dny: úterý 18:00 – 19:00 (zimní čas)
telefon: 568 875 124
e-mail: ou.hodov@horacko.cz
Aktuální konkrétní informace jsou dostupné v sekci Obecní úřad na http://www.hodov.cz/obecni-urad.

5. Bankovní spojení a způsob finančních úhrad

Komerční banka, pobočka Třebíč
číslo účtu 11626711/0100
V hotovosti na OÚ Hodov

6. IČO

00376850

7. DIČ

Není přiděleno

8. Rozpočty obce

Rozpočty obce jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce a internetové stránce Obce Hodov: http://www.hodov.cz.

9. Způsob získávání informací na OÚ

Příslušné informace o činnosti obce lze získat:

 • Na základě žádosti o poskytnutí informace. Tuto žádost lze podat písemně prostřednictvím klasické či elektronické pošty nebo ústně na obecním úřadu v Hodově během úředních hodin.
 • V prezentaci obce na webových stránkách nebo v informačních skříních.
 • Také vizte položku 4. Kontaktní spojení.

10. Místo podání žádosti, stížnosti, nebo vyzvednutí odpovědi

Viz položku 4. Kontaktní spojení.

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a Obce Hodov

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho pracovníka, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.
 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo výboru učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Městskému úřadu v Třebíči, Masarykovo nám. č. 6, 674 01 Třebíč. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

12. Místo pro získání formulářů

Obecní úřad Hodov.

13. Řešení složitých životních situací

Název situace kdo řeší
Přihlášení k trvalému pobytu V. Mahelová
Místní poplatku za užívání veřejného prostranství obecní úřad – starosta
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Obecní úřad – starosta
Poplatky za znečišťování ovzduší obecní úřad – starosta
Přiznání poplatku ze psů účetní I. Velebová
Placení poplatků za kabelové televizi účetní I. Velebová

14. Nejdůležitější předpisy

 1. Ústava České republiky
 2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:

 • zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.

15. Sazby úhrad za poskytnutí informací

Počítá se za hodinu práce jednoho zaměstnance při vyhledávání informací (nejmenší množství práce je půl hodiny; započítává se každá započatá půlhodina) – 50 Kč / půl hodiny.

Celkové náklady za telefonní, faxové služby, vyhledávání na Internetu:
Každých i započatých 10 minut hovoru po ČR – 10,Kč
Fax jedna stránka A4 – 10,Kč
Každá i započatá minuta vyhledávání na Internetu – 1, Kč

Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty

Poplatek za odeslání informace elektronickou poštou
Do 30 stran formátu A4 – 10,– Kč
31 až 100 stran formátu A4 – 50,– Kč
Za každých dalších i započatých 50 stran formátu A4 dalších 50,– Kč

Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí:
černobílá formát A4
jednostranná kopie z volných listu 1,10 Kč
oboustranná kopie z volných listu 1,90 Kč
jednostranná kopie z vázaných předloh 1,50 Kč
oboustranná kopie z vázaných předloh 2,50 Kč

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
disketa – 10,00 Kč
CD disk – 50,00 Kč

16. výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávu vypracovává za obecní úřad místostarosta obce vždy nejpozději do 1. března následujícího roku, a to v součinnosti se stavebním a matričním úřadem. Po schválení zastupitelstvem obce ji vhodným způsobem zveřejní.

17. Seznam řízených rozpočtových organizací

1. Základní škola Hodov, okres Třebíč, příspěvková organizace
2. Sbor dobrovolných hasičů Hodov

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky